Privatlivspolitik

 

Privatlivspolitik – LEGOLAND Castle ophold Konkurrence

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.sallinggroup.com

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores afholdelse af og din deltagelse i konkurrencen
 • Udtrækning af og henvendelse til vinder(ne)
 • Administration af din relation til os som deltager i konkurrencen
 • Offentliggørelse af vinder på www.guldmærker.dk

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere din tilmelding, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • E-mail adresse
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Adresse
 • Dine svar på konkurrencespørgsmål

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af hjemmesiden.
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret.
 • LEGOLAND ApS, CVR-nr. 36887613 og LEGO HOUSE A/S, CVR-nr. 16632635, der er vores samarbejdspartnere på konkurrencen og udsteder af præmierne,, og som vi indsamler dit eventuelle markedsføringssamtykke på vegne af, idet vi henviser til deres særskilte samtykketekst på konkurrencesiden.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

I visse tilfælde overfører vi oplysninger til leverandører eller underleverandører eller IT-serviceydelser uden for EU og EØS, uden at dette sker via cookies, fx når du handler via en af vores webshops, deltager i en konkurrence eller et event. Du kan finde en liste over modtagere af persondata uden for EU og EØS, der ikke sker via cookies, samt grundlaget for overførslen, i handelsbetingelserne for den konkrete webshop, i konkurrencebetingelserne og i betingelserne for det pågældende event.

Derudover anvender vi følgende leverandører af IT support på vores IT systemer i Salling Group generelt, der kan indebære overførsel af persondata til leverandørerne:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – Databehandler
 • Microsoft Corporation – Databehandler

Som følge af denne support overfører vi persondata til følgende lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – Indien
 • Microsoft Corporation – USA

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.  
 • Microsoft Corporation – Certificeret under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen og i forbindelse med din eventuelle kommunikation med os. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi gemmer endvidere dit samtykke af dokumentationshensyn i forhold til databeskyttelsesloven i 5 år regnet fra det seneste tidspunkt vi har benyttet dit samtykke.

Profilering

Vi anvender ikke profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.